സഹാനുഭൂതി

സഹാനുഭൂതി കാണിക്കാത്ത ബന്ധങ്ങൾ നിരർത്ഥകമാണ്…

ഒരു ധനാഢ്യൻ ഒരു വലിയ ആടിനെ അറുത്ത് തീയിൽ ചുട്ടെടുത്ത് തന്റെ മകനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. “മകനെ, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും അയൽക്കാരെയും നമ്മോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ക്ഷണിക്കൂ… നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചു കഴിക്കാം” മകൻ തെരുവിൽ വന്ന് ഉറക്കെ ഒച്ചവെച്ച് ഇപ്രക ...

success habits

വിജയത്തിന്റെ 7 ഘടകങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന 7 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

1) Thoughts നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് നമ്മുടെ വിജയവുമായി വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. തുടർച്ചയായി നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്തകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക, അവ വിശകലനം ചെയ്യുക. മികച്ച ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. 2) Emotions ...