06.07.2001 പുലർച്ചെ മിഥുനമാസത്തിലെ പൂരാടം നാളിൽ ഈശ്വരൻ എനിക്ക് കയ്യിൽ വച്ചു തന്ന സമ്മാനം.

ഈശ്വരൻ എനിക്ക് കയ്യിൽ വച്ചു തന്ന സമ്മാനം

06.07.2001 പുലർച്ചെ മിഥുനമാസത്തിലെ പൂരാടം നാളിൽ ഈശ്വരൻ എനിക്ക് കയ്യിൽ വച്ചു തന്ന സമ്മാനം. അതായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഏക മകൾ നന്ദ.

നന്ദു വളർന്നു വലിയ കുട്ടിയായി… ♥♥♥♥

ഇന്നു 06.07.2022… നന്ദുവിന് അവളുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ ഒരു വയസ്സ് കൂടി… എന്ന് എന്നെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ദിവസം.

Thank God.. 🙏🙏🙏

Many Many Happy Returns of this Special Day..♥♥♥.Nanda 🥰

pexels-julia-m-cameron-4145197

Digital Resources to Play a Big Role in Education this Fall

The upcoming school year will be like nothing teachers, students, and families have ever experienced, as the ongoing COVID-19 pandemic steers school systems to embrace online learning and incorporate it in new ways. However, school systems across the country are rising to the challenge and staying connected to their students with dynamic digital resources, such as those from Discovery Education. Since the beginning of the pandemic, school systems across the country have invested in digital services like Discovery Education Experience because they support students’ education at home, in the classroom or wherever learning is taking place. Experience – Discovery Education’s flexible K-12 learning platform – connects educators to a vast collection of compelling high-quality, standards-aligned content, ready-to-use digital lessons, and professional learning resources. Together, these resources give educators everything they need to facilitate instruction in any learning environment and create lasting educational impact.”Discovery Education is committed to keeping students and teachers connected to learning at home or in school,” says Scott Kinney, Discovery Education’s president of K-12 Education.”To accomplish that, we partner with school systems to provide students and teachers the digital resources – such as Discovery Education Experienc – they need for success during this school year and beyond.”In addition, to providing school systems digital resources Discovery Education provides teachers the professional development they need to use new technologies and maximize their school district’s technology investment.Discovery Education has a long history as a global leader in digital curricula that align with the current standards for K-12 education, and their products include digital textbooks, multimedia resources, and professional learning for educators.Visit discoveryeducation.com for more information about the company’s resources, and visit https://www.discoveryeducation.com/district-partners to determine whether your local school district is making Discovery Education materials available to their students for the upcoming school year. 

pexels-yan-krukov-6209542

Three Financial Planning Tips for New Parents

New parents have so much to think about that financial planning may not be at the top of the list. However, once sleep deprivation wears off, new parents will be thankful if they have completed some financial planning in advance.”Smart financial planning not only protects families against unexpected bumps in the road, but also teaches children good financial habits,” says Brad Ledwith, a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professional.Three key financial considerations for new parents or parents-to-be include:Life Insurance Plans. When you become a parent, it’s time to be proactive about life insurance. If you don’t have a policy, get one to ensure that your family is provided for in the event of your death.Remember that both parents need policies, even if only one parent is employed. “Term life insurance is generally a good option for new parents because of its affordability and provision for income loss in the event of one parent’s death,” Ledwith explains.Education Savings Accounts. With the cost of tuition rising annually, it is never too early to think about college savings options. Consider setting up a 529 plan, which allows parents, grandparents and others to deposit money into an account that grows tax-free.The proceeds must be used for education purposes. The details vary by state, so be sure to check the rules of your state. Go-to sites for more information on 529 plans are Savingforcollege.com, American Funds and College America.Custodial Accounts. Custodial accounts are a great way to keep monetary gifts to children in a safe place with no restrictions on future use. Funds in a custodial account can be used toward cars, housing, vacations or any other expense.Custodial accounts also serve as educational opportunities. As children learn how to save, delay gratification and work toward a goal, a custodial account gives them an opportunity to learn about fiscal responsibility. When your child is older, you can teach him or her how to buy stocks with some of the money in a custodial account.”Eventually, the child will wind up with the means to finance something that will serve him or her for years to come, such as a car or their first apartment. It’s a fantastic lesson about how money can work for you,” says Ledwith.Key financial decisions for your family happen at all life stages — whether it’s budgeting to help afford everyday expenses when you have children, seeking tax breaks to help you save for college or planning to financially protect your family if anything happens to you. Working with a CFP® professional can help you adapt your finances to meet the needs of your growing family. Visit LetsMakeAPlan.org for more financial tips and savings information. 

pexels-emma-bauso-2253879 (2)

Tips for Parents on Teaching Kids Life Skills

Parenting is hard, and the past year was especially challenging for parents of school-aged kids, as they struggled to juggle their children’s virtual school and the loss of many activities and in-person contact with friends.The goal of MASK (Mothers Awareness on School Age Kids) is to provide resources for parents, children, schools, and communities that address the challenges facing families and empower children to make safe and healthy choices. MASK is a nonprofit organization founded in 2007, and has evolved into a multimedia format that includes a website, a print magazine, an app, a digital learning platform, and a series of YouTube videos.MASK tackles topics that include managing peer pressure, coping with trauma, and negotiating the peaks and valleys of social media, which can be especially challenging as families restore their networks and return to in-person school and activities.”MASK programs teach children and their families how to handle the ever-changing landscape that our children are living in,” says Kimberly Cabral, CEO, founder, and publisher of MASK.Parents and their kids can engage with the MASK tools to build life skills and promote self-esteem through any or all of these options:- MASKMatters app. Download the app on Apple or Google Play (also available in Spanish) for easy access to age-appropriate life skills resources that can be used by students, parents, and teachers.- MASK Magazine. For those who like their information in print, MASK Magazine is a quarterly parenting manual and is also available through Zinio digital. Each issue focuses on a specific topic, such as Internet safety, with details on how it impacts children from preschool to college.- MASK E3 Institute: The digital platform for MASK can be used by schools, community organizations, or families at home. The Institute is designed as a series of year-long comprehensive programs for different age groups: MASK Storytime for pre-K children, MASK Academy for kindergarten through sixth grade, MASK Prep for middle and high school students, and MASK Leadership for colleges students. Each of the age-appropriate programs teach kids social skills and educate them about topics such as bullying, drug and alcohol use, and staying safe online.- MASK + Live: MASK offers a series of YouTube videos featuring feature medical doctors, clinical psychologists, professors, and other child health professionals who share their expertise on parenting and offer advice on physical health, mental health, and enhancing your relationship with your child.Visit maskmatters.org for more information about the full range of MASK materials and programs.