ഈശ്വരൻ എനിക്ക് കയ്യിൽ വച്ചു തന്ന സമ്മാനം

Please share

06.07.2001 പുലർച്ചെ മിഥുനമാസത്തിലെ പൂരാടം നാളിൽ ഈശ്വരൻ എനിക്ക് കയ്യിൽ വച്ചു തന്ന സമ്മാനം. അതായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഏക മകൾ നന്ദ.

നന്ദു വളർന്നു വലിയ കുട്ടിയായി… ♥♥♥♥

ഇന്നു 06.07.2022… നന്ദുവിന് അവളുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ ഒരു വയസ്സ് കൂടി… എന്ന് എന്നെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ദിവസം.

Thank God.. 🙏🙏🙏

Many Many Happy Returns of this Special Day..♥♥♥.Nanda 🥰

Dr. Sajeev Dev
Dr. Sajeev Dev
Articles: 727

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *